Text Size
Interestings World Religions Az Iszlám

Az Iszlám

There are no translations available.

3 - Iszlám interjúhozAz iszlám, a kereszténység után a világ második legnagyobb vallása - közel másfél milliárd hívővel -, mely nem pusztán vallás, hanem valóságos civilizáció is egyben, melyet a mindennapi életet szabályozó jogrendhez, a saría-hoz való engedelmesség köt össze. Ennek a civilizációnak, de nevezhetjük akár ősvallásnak is, a mindennapjaihoz visz közelebb minket beszélgetőtársam, Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnöke.

„Koreis törzsének ága, amely nevelte őket,
sudár, dúslombú fának legbüszkébb gallya fenn;
az igazságban egyek, akármiféle ocsmány
bántalom éri őket, tűrik türelmesen.”
                                                    Al Akhtal


- Mikorra tehető az iszlám vallás megalapítása, vannak-e erre vonatkozó írásos feljegyzések?

- Az Iszlám vallás hitünk szerint az első és egyetlen vallás, melynek első követője, és prófétája (béke legyen Vele) Ádám, az első ember volt. Tehát, az utána következő generációk mind muszlim vallásúak voltak, itt később kifejezetten a zsidókra gondolok, majd Jézus (béke legyen Vele) küldetése után a keresztényekre. Mohammed (béke és áldás legyen Vele) 610 körül kapta első kinyilatkoztatásait Istentől, s kezdte el prédikációit először Mekka városában, majd a kivonulás (Hidzsra-Kr. U. 622) után Jathrib-ban (Medinában). Ez a dátum az Iszlám időszámítás kezdete.

- Fellelhetők-e benne más vallások elemei, gondolok itt a keresztény, vagy a zsidó vallásra?

- Lásd az előző írásom, azaz a biblikus próféták közül mindegyikről megemlékezik Allah a Szent Koránban.
Kiemelt szerepet játszik itt Ábrahám, (béke legyen Vele) akit Allah barátjának nevez a Szent Korán, Mózes, (béke legyen Vele) aki Istentől parancsot kapott, hogy a zsidókat vezesse ki az egyiptomi fogságból és vezesse őket az Ígéret Földjére. Kiemelt szerepet játszik Jézus, (béke legyen Vele), aki Mohamed próféta (bálk) előfutára volt, s megjövendölte eljövetelét. Jézus (béke legyen Vele) halottat támasztott föl, betegeket gyógyított, s mindezt tette Allah segítségével. Mi, muszlimok hiszünk abban, hogy Jézus (béke legyen Vele) Allah jobbján van, és él, hogy visszatérjen a Földre, s legyőzze az Antikrisztust, s akkor béke lesz a világban, s jöhet az Utolsó Ítélet.

- Mit illik tudni az iszlám hit alaptételeiről?

- Öt oszlopa van. Az első: a tanulságtétel, miszerint hisszük és valljuk, hogy nincsenek istenek, csak az egy Allah, és hisszük, és valljuk, hogy Mohammed az Ő szolgája, és prófétája.
A második oszlop: a napi ötszöri, meghatározott módon és időben végzendő ima (szalat) Allahhoz (az Egy Istenhez). Részletezve: pirkadati, déli, délutáni, naplementei, és esti imák.
A harmadik oszlop a Ramadán havi böjt,(szijám) amikor pirkadattól napnyugtáig tilos minden étkezés és italfogyasztás, a dohányzás és a házas élet. Ez 29-30 napos időtartam.
A negyedik oszlop a Zakat, azaz az un. Szegényadó, mely a félretett vagyon 2,5%-át jelenti. Ezt oktatás, vallási, gyógyítási, vagy az utazók megsegítésére fordítják. A Ramadán hónap utolsó napjaiban fizetendő.
Az ötödik oszlop a mekkai zarándoklat, azaz a Hadzs. Ez egy bizonyos időintervallumra korlátozódik minden évben. Pár napos maga a a zarándoklati „ceremónia”. Itt emlékezünk Ábrahám prófétára (béke legyen Vele), aki a fiát (Ismail) akarta feláldozni Isten parancsára! Csak annak kötelező a hadzsot megtennie, aki egészséges, anyagilag bírja a terheket.

- Léteznek-e a valláson belül eltérő irányzatok, ha igen, ezek hogy alakultak ki?

- Igen. A két fő nagy irány, melyből még további irányzatok szakadtak ki, az az un. Szunni, ill. siíta. Politikai okokból indult a szakadás, azaz a szunniták a négy” jól vezetett kalifát” elismerik, melyből a negyedik Ali, aki Mohamed (bálk) próféta unokatestvére, és egyúttal veje is volt. A szunniták Ali halála után azt tartják, ill. általános dogmájuk, hogy az un. Kalifát, azaz a „Hívők Urát” szabad választáson kell megválasztani, míg a siíták szerint Mohamed próféta (bálk) családjából öröklődik a kalifai tisztség. A siíták Ali egyenes ági leszármazottjaira gondolnak, azaz Husszein (Allah kegyen Vele elégedett) leszármazottjaira. Az utolsó leszármazott (imám) vagy a hetedik volt, vagy a tizenkettedik. Így vannak, az ún. Hetes siíták és a tizenkettesek. Ez utóbbi a legelterjedtebb, főleg Irán területén élnek. A „hetesek” Szíriában vannak sokan. Belőlük sok apróbb gyülekezet szakadt még ki. Említendő még a Jemenben létező un. „ötös” siíták, akiknek öt imámjuk volt. Ők állnak a legközelebb dogmájuk révén a szunnitákhoz. Ennek ellenére itt van a legtöbb vallási viszály. A siítáknál létezik vallási hierarchia, míg a szunniták (90%) nem. Jelentős számban élnek még a mai Omán területén az un. Ibaduják, akik a kharidzsiták leszármazottai, akik Ali kalifátusa idején a „nagy szakadásban” sem Aélinak, sem a trónkövetelő Moawijának (szíriai helytartó) nem adtak igazat. Ők az un. „kivonulók”. Az un. Szúfik az iszlám misztikusai, itt is több út létezik.          Összegezve elmondható, hogy a pillérekben a különböző irányzatok egyetértenek.

- Kik azok, akik mint főideológusok jelentek meg a vallás kialakulása, továbbvitele során?

- Elsősorban a szunnitáknál a „négy vallásjogi iskola” kialakítói, akik kimagasló tudósok, teológusok voltak. Ezek: Abu Hanifa – a hanif jogi iskola megalapozója, Ibn Málik – a málikita jogi iskola megalapítója, Ibn Hanbal – a hanbalita jogi iskola megalapítója, Ibn Shafi – a shafiita jogi iskola megalapítója. A Siítákat Dzsafarija jogi iskolának hívjuk összefoglaló néven.

- Melyek a muszlim életnek a hétköznapi, vagy kiemelkedő momentumai? Gondolok itt a születésre, a nagykorúvá válásra, házasságkötésre, és még sorolhatnám. Milyen rítusok köthetők magához a vallásgyakorláshoz, és mennyire hétköznapiak ezek?

- A születés után, a csecsemő fülébe suttogják az adhan, azaz az imára hívás szövegét és helyenként változó gyermekkorban a fiúknál elvégzik a körülmetélést, mely szunna, azaz hagyomány a muszlimoknál. A házasságkötés az egyik legfontosabb dolog az iszlámban, hiszen Allah kifejezetten parancsolta a házasságot a muszlimok számára. A férfinek bizonyos feltételekkel maximum négy feleség az engedélyezett. A feltételek szigorúak. A férjnek hozományt kell fizetnie, s a feleség eltartásáról gondoskodnia kell. Az iszlámban tilos a harmadik terhességi hónaptól az abortusz! Az Iszlám teljesen családcentrikus, az idősek külön tiszteletet érdemelnek. Az édesanyák lába alatt van a Mennyország - mondja egy hadisz, azaz Mohamed prófétának tulajdonított mondás. A bekövetkezett halál után egy napon belül el kell szükség szerint temetni a halottat. Előtte a holttestet teljesen le kell mosdatni, s két szegetlen fehér lepedőbe kell burkolni.
Tilos a sertéshús, zsír, stb. valamint a ragadozó állatok húsa, az elhullott állat húsa ás az, melyet nem Isten nevében öltek meg. Tilos minden bódulatkeltő szer, valamint az alkohol minden formája. Az öltözködésben a nőknek tilos az alakhoz simuló, vagy az átlátszó ruha. Tilos idegeneknek megmutatni a kézfejen, arcon és lábfejen kívül bármilyen testrészt. A férfiak öltözete sem lehet kihívó.

- Ha már a hétköznapoknál tartunk; erőteljesen van jelen a vallás a különböző művészeti ágakban is. Mi az oka annak, hogy az alkotóművészetekben nagyon ritkán lehet felfedezni az emberábrázolást?

- Az ember és állatábrázolás tilos a szunnita muszlimoknál általában. Ahol mégis találunk ilyet, az iráni siíta befolyást tükröz, de ott sem látjuk ábrázolva Mohammed prófétát (bálk), vagy társait, vagy bármelyik prófétát. Ezért fejlődött ki tökélyre a kalligráfia.

- Bár ez a beszélgetés a vallásról szól, mégis meg kell kérdeznem, – miután kiadványunk elsődlegesen irodalommal foglalkozik –, hogy miért nem hallani az iszlám kultúrán belül az irodalomról, hiszen már önmagának a Koránnak a páratlan nyelvi gazdagsága is indokolttá tenné ezt?

- Van, ún. Muszlim irodalom is, csak gondoljunk az Ezeregyéjszaka meséire, Naszreddin hodzsára, vagy akár Firdauszi remekművére, a Királyok Könyvére. Neves muszlim költők, írók, történészek és más tudósok alkottak főleg a kora középkorban. A mai modern arab irodalom is elismert a világban.

- A Korán a nők egyenlőségét hirdeti, mégis a világ előtt olybá tűnik, mintha másodrendű lényekké fokozódtak vissza. Mi a szerepe a nőnek az iszlám társadalomban, a családban?

- A nő, a feleség ékszer, az anyák lábainál van a Paradicsom. Ezek a kiragadott jelzők is mutatják az igazi Iszlám viszonyát a nőkkel kapcsolatban. A nő maradjon Nő, mind társadalmi szerepében, mind munkájában! Rá hárul a kisgyermekek nevelése, tanítása, a háztartás ellátása is. Nehéz és fontos teher! A szerepek a hitünk szerint nem cserélhetőek, fel, tehát a Nő maradjon Nő, és fordítva. A nő örökölhet, elmehet dolgozni, ám a keresete egyedül Őt illeti meg, azaz a férj kötelessége a család eltartása, tehát amit a Feleség keres munkája révén, azt nem veheti el! Az kizárólagos női-feleség tulajdon! A nő vállalkozhat, tanulhat, szerepet vállalhat a politikai és társadalmi életben egyaránt.

- Mivel magyarázza azt, hogy amíg a magyarság a honfoglalást követően elveszítette ősvallását, és külső nyomásra felvette helyette a tőle eredendően idegen judeokereszténységet, addig az iszlám mind a mai napig megőrizte függetlenségét, és mentes tudott maradni a magát fejlettnek tituláló nyugat káros befolyásaitól?

– Egyrészt nincs hivatalos papság, másrészt az alapokat sikerült megőrizni, nem „hígult fel”, nem kötött elvtelen kompromisszumokat! Alkalmazkodó képes, átveszi a modern világ vívmányait, mellyel könnyebbé tehető az ember élete, azonban megőrzi tradícióit is!

- Mennyiben különül el a vallás és a jogállamiság az iszlám országok történelme során?

- Az első kalifák idején működött az ún. „jogállamiság”, azonban később ez a technicus terminus csak ritkán bukkant elő egy-egy adott muszlim állam életében. A vallásunk a „jogállamot”, azaz a gondoskodó és „állampolgári” jogokat szavatoló államot jelenti. De, hogy ezt hogyan, és miként valósították meg bizonyos történelmi korokban, az változó! Volt, amikor az uralkodó, vagy a környezete diktatórikusan vezette az adott államot, volt, hogy az Iszlám uralkodott a nép fölött, s békésen, jólétben éltek az adott állam polgárai. Az elvek egyszerűek és tökéletesek! Csak az emberek tökéletlenek!

- A politikának semmi sem szent. Az arab világ elleni támadások egyik célpontja maga az iszlám. Nem lehet nem észrevenni azokat a törekvéseket, melyek megpróbálják magát a vallást ellehetetleníteni a világ előtt. Tegyünk rendbe egy fogalmat. Mit jelent maga a dzsihád?

- A dzshád pontos jelentése: „erőfeszítés Isten útján.” Ez lehet kis, vagy nagy dzsihád. A ksi dzsihád a fegyveres küzdelem a hit, vagy a hazánk védelme, vagy egy-egy megtámadott muszlim közösség védelme. A nagy dzsihád a Sátán, a gonosz elleni küzdelem, mely folyamatosan kísérti a bensőnket, küzdelem a rossz „énünk” ellen! Nem véletlenül nevezik „nagy dzsihádnak”, ugyanis kemény és óriási ez a küzdelem, harc! S ez fontosabb, mint a fegyveres küzdelem, hiszen az egyszerű és nem biztos, hogy mindig dzsihád az a harc, melyre ezt hirdették! Hiszen a dzsihád kihirdetése a kalifa jogköre, ami jelen pillanatban nem létezik a világon. 1924-ben a török kormány eltörölte a kalifátus intézményét, s száműzetésbe kényszerítette az utolsó kalifát.

- Elmondhatjuk-e, hogy az iszlám fundamentalizmus pusztán csak egy válasz a kor kihívásaira, vagy ez inkább csak egy világjelenség, mely jelen van más vallások esetében is?

- Először vizsgáljuk meg azt a szót, hogy mit is jelent a „fundamentalizmus”. Ez az Alapokhoz való visszatérést jelent, ami szerény véleményem szerint minden Egyistenhívő vallásnál pozitív változást jelent, hiszen az EREDET-hez térnének vissza a hívők. Mi is volt az Eredet? A teljesen tiszta Egyistenhit, sallangoktól mentes ideológia, a szegények, árvák, elesettek önzetlen megsegítése, az „Isten előtt egyenlők” társadalma. Olyan állapot, mely kicsit hasonlít a Paradicsombéli állapotokhoz. S ez valóban hívogató állapotot jelent. Ha nem tesszük bele az „izmusokat”, különféle emberi tákolmányokat, akkor ez valódi és természetes válasz lehet minden negatívumra, mely jelenleg a világon terjed!
Egy világvallás bemutatásához kevés pár oldal, mégis abban a reményben köszönök el beszélgetőtársamtól és az olvasóktól, hogy talán sikerült egy kicsit közelebb hozni és megértetni ennek az „ősvallásnak” a mibenlétét, és talán sikerült egy kicsit rácáfolni a politika aljas, és nemtelen támadásaira, mely nem pusztán a vallás, de mára már az egész arab világ ellen irányul.

Szöveg és fotó: Botz Domonkos

napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola